System montażu 1clic 2go pure

Łatwa instalacja z systemem 1clic 2go pure

Poniżej znajdziecie Państwo opis instalacji podłogi laminowanej przy użyciu Systemu 1clic 2go pure.

Ściągnij instrukcję montażu w pdf


 

Krok 1

Przygotowanie: Paczki należy składować przez 48 godzin przed układaniem w podobnych warunkach klimatycznych, jakie będą podczas układania. Ważnym warunkiem zabudowy i długiego zachowania cech podłogi laminowanej jest klimat pomieszczenia o temperaturze 15 – 30°C i względej wilgotności powietrza 40 – 70%.

Krok 2

Materiały i narzędzia: folia PE, kliny dystansowe, izolacja akustyczna, piła, ołówek, calówka; w razie potrzeby: Clickguard™, masa uszczelniająca do szczelin.

Krok 3

Podłoże do układania podłogi laminowanej musi posiadać cechy wymienione w instrukcji układania podłogi podane przez producenta. Podłogi mogą być układane m.in. na podłożach mineralnych (jak np. jastrych, beton, asfalt), na konstrukcjach z płyt wiórowych i na podłogach drewnianych. Podłoże musi być absolutnie płaskie, suche, czyste i nośne. Nierówności podłoża większe niż 3 mm na 1 m muszą zostać fachowo wyrównane (według DIN 18202) [3]. Równość podłoża można najlepiej sprawdzić za pomocą lineału poziomniczego lub długiej poziomnicy. Przy układaniu na podłożach mineralnych, jak np. beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy i płytki kamienne, należy dokonać m.in. pomiaru wilgotności. Jastrych przed układaniem nie może wykazywać wilgotności resztkowej wyższej niż:   

  • jastrych cementowy: bez ogrzewania podłogowego < 2,0% CM
  • jastrych anhydrytowy: bez ogrzewania podłogowego < 0,5% CM

Nie mogą występować żadne uskoki, stopnie lub podobne nierówności. Zanieczyszczenia budowlane jak pozostałości tynku, gipsu itp. należy całkowicie usunąć. Pęknięcia w podłożu należy również uznać za problematyczne. Aby móc dochodzić roszczeń reklamacyjnych w pełnym zakresie, należy przestrzegać wytycznych wg normy ATV DIN 18365 oraz § 4 ust. 3 ogólnych warunków umów o świadczenie usług budowlanych (niem. VOB/B).

Krok 4

W dobrych warunkach oświetleniowych należy sprawdzić, czy panele nie wykazują wad. Deski z widocznymi wadami, które wykraczają poza obowiązujący zakres tolerancji jak odchylenia dotyczące wysokości, połysku, wymiarów i kolorystyki, należy odsortować – zostaną one wymienione bez dodatkowych kosztów. W przypadku paneli obrobionych nie przysługuje już prawo do reklamacji.

Krok 5

Podłogę laminowaną układa się metodą pływającą i nie może być ona do podłoża przyklejana, przykręcana, przybijana gwoździami ani w żaden inny sposób mocowana! Ustawianie bardzo ciężkich przedmiotów, np. wchodzących w skład zabudowy kuchennej, ma również działanie mocujące. Zaleca się, aby przed ułożeniem przeprowadzić montaż zabudowy kuchennej i szaf do zabudowy, a podłogę laminowaną ułożyć tylko do miejsca za osłoną cokołu. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wytycznych nie można dochodzić roszczeń reklamacyjnych!

Krok 6

Wykładziny dywanowe należy zawsze usunąć, nie są one odpowiednim podłożem. Leżący pod laminatem dywan powoduje, że przy chodzeniu po powierzchni laminatu dochodzi do sprężynującego ruchu i zbyt silnego nacisku w okolicach krawędzi. Niszczy to połączenia na pióro i wpust i prowadzi do tworzenia się szczelin. Wykładzina dywanowa musi zostać także usunięta ze względów higienicznych. Gromadząca się wilgoć może prowadzić do powstawania pleśni i bakterii.

Krok 7

Należy mieć na uwadze, że podłoga laminowana nie nadaje się do pomieszczeń mokrych jak np. łazienka czy sauna!

Krok 8

W przypadku podłoża drewnianego jak np. płyty podłogowe, deski, nie można układać folii PE. Przy układaniu na podłożach mineralnych (beton, jastrych itd.) konieczne należy ułożyć w kształcie wanny odpowiednią folię paroszczelną (folię PE) w celu ochrony przed wilgocią.

Krok 9

Wstęgi układane są obok siebie na zakład (ok. 50 mm) i mocowane przy pomocy aluminiowej taśmy łączeniowej. Na wszystkich podłożach – w celu lepszego wytłumienia odgłosu kroków – zaleca się zastosowanie systemowego podkładu izolacyjnego. Podkład izolacyjny układa się na „styk”, a więc nie na zakład. Należy zwrócić uwagę, aby miejsca styku podkładu izolacyjnego nie znajdowały się bezpośrednio pod spoinami laminatu. Jeżeli podłoga laminowana posiada zintegrowaną warstwę izolującą, nie należy stosować dodatkowego podkładu izolacyjnego.

Krok 10

Stosowanie systemów ogrzewania podłogowego (ogrzewanie ciepłą wodą/elektryczne) jest możliwe wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu i stanowi warunek właściwej eksploatacji ogrzewania. Dostawa i instalacja ogrzewania podłogowego musi odpowiadać aktualnemu stanowi wiedzy technicznej, a jego uruchomienie musi zostać dokonane przez specjalistyczną frmę z zachowaniem stosownych kryteriów grzewczych. Odpowiednio musi istnieć podpisany protokół wygrzewania (ogrzania i wystudzenia). Ogrzewanie podłogowe musi być ułożone i eksploatowane na całej powierzchni w pomieszczeniu. Pracujące częściowo ogrzewania podłogowe nie są dopuszczalne. Temperatura 27°C, która występuje po spodniej stronie podłogi, nie powinna zostać w żadnym momencie i w żadnym miejscu przekroczona. Wyłącza się jakiekolwiek roszczenie reklamacyjne w związku z eksploatacją lub montażem ogrzewania podłogowego, jeżeli nie są przestrzegane opisane wyżej wymagania. Roszczenia przysługują wyłącznie w ramach naszych ogólnych przepisów dotyczących rękojmi i gwarancji. W przypadku podłoży z i bez ogrzewania podłogowego specjalista odpowiedzialny za ułożenie musi przed zainstalowaniem podłogi przeprowadzić i zaprotokołować niezbędny pomiar CM. Obowiązują następujące wartości graniczne w odniesieniu do wilgotności resztkowej w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego:

  • jastrych cementowy: 1,8% CM
  • jastrych siarczanowo-wapniowy: 0,3% CM

Krok 11

W przypadku układania podłogi pływającej należy uwzględnić współczynniki oporu cieplnego podłogi laminowanej i podkładu izolacyjnego. Suma współczynników oporu cieplnego wszystkich komponentów – zgodnie z wymogami normy DIN EN 14041 musi być ≤ 0,15 m  K/W. Użycie podkładów izolacyjnych, które nie pochodzą z asortymentu akcesoryjnego, przy układaniu podłóg pływających na jastrychach grzewczych powoduje, że
w odniesieniu do zachowania efektywnego, maksymalnie dopuszczalnego oporu cieplnego całej konstrukcji wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną odrzucone.

Zaleca się, aby panele przed układaniem posortować według żądanego przebiegu wzoru drewna i w razie potrzeby według odcieni. Otwarte paczki należy niezwłocznie zużyć!

Krok 12

Układanie: Zalecenie: Panele zawsze układać w kierunku wzdłuż kierunku podania głównego źródła światła.

W przypadku ścian krzywych, kształt ściany należy przenieść na pierwszy rząd paneli i odpowiednio je dociąć. Przed układaniem należy także zmierzyć głębokość pomieszczenia. Jeśli ostatni rząd paneli będzie miał szerokość mniejszą niż 5 cm, należy tę wartość podzielić równomiernie pomiędzy pierwszy i ostatni rząd paneli, tak by oba rzędy zostały przycięte na tę samą szerokość.

Krok 13

Układanie rozpocząć w lewym rogu pomieszczenia. Pierwszy panel stroną pióra położyć do ściany i za pomocą klinów dystansowych zabezpieczyć odległość do krawędzi. Koniecznie zachować odległość krawędzi 12 – 15 mm (szczelina dylatacyjna) do ściany, rur grzewczych, flarów, ograniczników drzwiowych itp.

Krok 14

Drugi panel należy wsunąć od czoła (krótkim bokiem) pod kątem 30° w wyproflowany wpust pierwszego, wcześniej ułożonego panelu,  a następnie odłożyć płasko na podłoże. Zwrócić uwagę, aby krawędzie wzdłużne były ułożone w jednej linii – muszą one tworzyć prostą linię bez przesunięć. Jest to konieczne, aby podczas układania drugiego rzędu móc włożyć panele w profl wzdłużny bez tworzenia szczelin.

W ten sposób należy ułożyć kolejne panele do końca pierwszego rzędu.

Krok 15

W celu dopasowania/przycięcia obrócić ostatni panel w rzędzie [15] o 180°, przyłożyć, wzorem do góry, do ułożonego już rzędu (wpust przy wpuście) i prawej ściany. Uwzględnić na przodzie odstęp od brzegu 12-15 mm. Zaznaczyć długość panelu i odciąć. Ostatni panel pierwszego rzędu jest również wsuwany pod kątem 30° w wyproflowany wpust pierwszego, wcześniej ułożonego panelu, a następnie odkładany płasko na podłoże. Zwrócić uwagę, aby krawędzie wzdłużne były ułożone w jednej linii – muszą one tworzyć prostą linię bez przesunięć.

Krok 16

W celu uniknięcia odpryskiwania brzegów należy podczas używania elektrycznych wyrzynarek lub ręcznych pił tarczowych ułożyć panel wzorem do dołu.
W pozostałych przypadkach odcinać od wierzchniej strony panelu. Każdy nowy rząd należy zaczynać resztką (minimalna długość 30 cm) z poprzedniego rzędu.

Krok 17

Drugi rząd zaczynać połową panelu (długość ≤ 95 cm) lub wspomnianą resztką (długość ≥ 30 cm.

Krok 18

Włożyć drugi panel wzdłuż do wpustu poprzedniego rzędu paneli i przesunąć w lewo pod kątem 20° do ułożonego już panelu.

Krok 19

Przesunięcie poprzecznych połączeń musi wynosić między każdym rzędem min. 30 cm.

Krok 20

Zalecenie: w celu poprawy komfortu układania zaleca się stosowanie systemowego podkładu izolacyjnego. W przypadku rezygnacji z takiego podkładu izolacyjnego – aby bezpiecznie zablokować spoiny poprzeczne – zalecane jest użycie młotka i klocka do dobijania.

Krok 21

Następnie zablokować w dół i zatrzasnąć naciskając od góry do usłyszenia kliknięcia. Należy zwrócić uwagę, aby układany panel był prawidłowo włożony i prowadzony w podłużnym proflu. W przypadku niezastosowania systemowego podkładu izolacyjnego, do zablokowania obu paneli należy użyć młotka i klocka do dobijania.

Krok 22

W przypadku powierzchni o długości lub szerokości powyżej 8 m oraz w przypadku pomieszczeń zakrzywionych, konieczne są szczeliny dylatacyjne (min. 2 cm szerokości).

Krok 23a

Tylko wtedy podłoga może się w przypadku zmian klimatycznych otoczenia odpowiednio wydłużać i kurczyć. Należy to uwzględnić także przy układaniu podłogi przez kilka pomieszczeń. W tym celu powierzchnie należy przerwać w ościeżnicy drzwi.

Krok 23b

Szczeliny te można przykryć fachowo odpowiednimi proflami. Nie wolno wypełniać szczelin dylatacyjnych przewodami lub innymi materiałami. Przestrzegać wymagań zgodnie z przepisami ATV DIN 18365. Szczelin dylatacyjnych i krawędziowych w podłożu nie wolno zamykać siłowo ani ograniczać ich funkcji. Z konstrukcyjnego punktu widzenia szczeliny dylatacyjne muszą wykazywać taką samą możliwość ruchu.

Krok 24

Na rury grzewcze należy wykonać otwory 3 cm większe niż średnica rury.

Krok 25

„Element pasujący“ wyciąć, posmarować klejem, dopasować i zamocować klinem aż do utwardzenia kleju.

Krok 26

Następnie wycięcia obłożyć kołnierzami elementów grzewczych.

Krok 27

Krok 28

Ramy drzwi drewnianych odpowiednio skrócić, tak aby można było pod nie włożyć panel z izolacją akustyczną łącznie z odstępem 2 – 3 mm.

Krok 29

Po ułożeniu usunąć kliny dystansowe.

Krok 30

Krok 31

Krok 32

W celu wykonania perfekcyjnego wykończenia należy zamocować klamry listew przypodłogowych w odległości 40 – 50 cm przy ścianie i nałożyć odpowiednio przycięte listwy.

Krok 33

Zanieczyszczenia nieprzywierające usuwać przez zamiatanie lub za pomocą odpowiedniego do podłóg twardych odkurzacza.

W celu wykonania czyszczenia konserwacyjnego używać wyłącznie środków polecanych przez producenta podłogi laminowanej. Politura i środki czyszczące z dodatkami pielęgnacyjnymi takimi jak wosk, olej itp. nie nadają się do użycia na podłogach laminowanych. Podłogi laminowanej nie wolno polerować.

Krok 34

Ślady i brud zmywać dobrze wyżętą, niekapiącą ścierką. Należy koniecznie unikać stojącej wilgoci!


Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stojących na laminacie doniczek z kwiatami, wazonów i.in. Należy używać w tym przypadku nieprzepuszczających wody podstawek. Uporczywe zanieczyszczenia należy czyścić i usuwać punktowo za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego w sprayu lub acetonu. Na powierzchnię podłogi laminowanej nie nanosić dodatkowych środków do powlekania powierzchni.

Krok 35

Uwaga! Podłogę chronić przed zarysowaniami i odciśnięciami! W okolicach wejść należy położyć odpowiednio duże wycieraczki do wycierania obuwia.


Nóżki mebli z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego muszą zostać zaopatrzone w podkładki flcowe. Używać wyłącznie krzeseł biurowych z miękkimi rolkami (DIN 12529) lub nabyć dostępne w handlu maty ochronne. Przy przestrzeganiu tych wskazówek trwałość podłogi laminowanej zwiększa się i zachowuje się pełne prawa gwarancyjne.

Krok 36/1

Nieniszcząca wymiana lub rekonstrukcja paneli ułożonych techniką pływającą w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych następuje w taki sposób, że najpierw zwalnia się z zablokowania cały rząd po stronie wzdłużnej poprzez lekkie zagięcie.

Krok 37/2

Następnie ułożone płasko na podłodze i połączone czołowo panele podgina się od węższej strony, rozłączając je. Należy pracować z zachowaniem najwyższej staranności i ostrożności, aby uniknąć uszkodzeń w zakresie piór i wpustów.