Montáž laminátovej podlahy: Systém Twin Clic

Jednoduchá montáž so systémom Twin Clic

Nižšie nájdete podrobný popis montáže laminátovej podlahy so systémom Twin Clic.

Stiahnuť návod na montáž v pdf

S montážou začnite v ľavom rohu miestnosti. Prvý panel uložte perom k stene a pomocou dištančných klinov zaistite odstup od steny. Druhá panel vsuňte čelnou stranou s perom (krátka strana) pod 30 % uhlom do drážky pred tým uloženého prvého panelu, a potom tlakom smerom nadol panel vsaďte. Dbajte na to, aby pozdĺžne hrany lícovali, nepresahovali a tvorili priamu líniu. Je to nevyhnutné preto, aby ste pri ukladaní druhého radu mohli panely vsúvať do pozdĺžneho profilovania prvého radu bez akejkoľvek medzery.

V prípade, ak je odstup od steny na niektorých miestach z dôvodu jej nerovnosti buď príliš veľký alebo príliš malý, preneste prosím priebeh steny na prvý rad panelov a panely adekvátne odpíľte. Postupne pridávajte ďalšie panely až kým neprídete na koniec prvého radu.

Posledný panel v rade otočte o 180° vzorom smerom nahor, priložte ho vedľa už položeného radu (drážkami k sebe) a pravému rohu steny. Nezabudnite zohľadniť veľkosť dilatačného odstupu od steny vo veľkosti 12 - 15mm. Poznačte si dĺžku panela a odpíľte. Aby sa pri použití priamočiarej alebo kotúčovej píly zabránilo štiepaniu okrajov, musí byť strana s dekorom obrátená smerom nadol. V ostatných prípadoch píľte panel z hornej strany. Každý ďalší rad začnite zvyšným kusom (min. 20 cm dĺžka) z predchádzajúceho radu. Druhý rad je potrebné začať s polovičným panelom zvyškom prvého radu. Je pri tom potrebná dbať na to, že panel nesmie byť kratší ako 30cm a dlhší viac ako 95cm. Presah priečnych spojov by u jednotlivých radov mal činiť minimálne 30cm.

Prvý panel druhého radu uložte tak, aby pozdĺžne strany panelov v prvom a druhom rade ležali rovnobežne jedna na druhej, ale aby neboli zakliknuté. To znamená, aby pero druhého radu ležalo na drážke prvého radu. Pred zakliknutím, doložte ďalšie panely až do konca radu priečne. Postupujte pri tom podľa inštrukcií pre prvý rad. Keď kompletný druhý rad leží vedľa prvého radu, tak je ho na pozdĺžnej strane smerujúcej do miestnosti potrebné asi o 2 cm nadvihnúť.

Perá panelov druhého radu vkĺznu v nadvihnutej časti do drážok prvého radu. Po pritlačení je počuť výrazné kliknutie. Tento postup opakujte pozdĺž celého druhého radu (metóda “zipsovania”), kým prvý a druhý rad nie sú navzájom spojené bez medzery a výškového presahu. Pri spájaní prvého a druhého radu je potrebné dbať na to, aby pozdĺžne ukladané panely boli bez akéhokoľvek výškového presahu (dokonale rovné). Pri montáži ďalších radov postupujte rovnako ako pri ukladaní druhého radu. Nezabúdajte pri tom na to, že presah priečnych spojov musí činiť minimálne 30cm.

Pri montážnych plochách s dĺžkou, resp. šírkou viac ako 8 metrov sú nevyhnutné dilatačné profily (široké min. 2 cm), ktoré spĺňajú funkciu dilatačných medzier. Toto je potrebné urobiť aj pri inštaláciách, ktoré presahujú jednu miestnosť, napr. prahy dverí. Tu musia byť plochy v priestore dverí prerušené. Použite na to profily z našej ponuky. Tieto dilatačné medzery môžu byť odborne prekryté adekvátnymi profilmi.

Tip: Panely ukladajte v pozdĺžnom smere k hlavnému zdroju svetla!

Ak má byť laminátová podlaha lepená alebo spájaná s použitím tesniaceho tmelu, musí byť na hornú časť pera každého panelu nanesené dostatočné množstvo PVA lepidla typu D3 alebo tmelu Clickguard™ (1 x pozdĺžna strana, 1 x priečna strana). Prebytočné lepidlo odstráňte asi po 10 minútach pomocou plastovej stierky. Zvyšky je možné úplne odstrániť pomocou prostriedku na odstraňovanie lepidla, jemnej hubky alebo teplej vody.

Pri použití prípravku Clickguard™ pracujte podľa návodu na použitie. Po uložení podlahy odstráňte dilatačné prvky. Otvory pre rúrky kúrenia je potrebné vyvŕtať o 3 cm väčšie ako je priemer rúrky. Vyrežte “lícovací diel”, naneste lepidlo, priložte a zaistite pomocou klinu až do vytvrdnutia lepidla. Otvory následne prekryte radiátorovými rozetami. Zárubňu skráťte tak, aby pod ňu bolo možné nainštalovať panel spolu s izoláciou kročajového hluku, vrátane 2-3mm medzery.

Pre dokonalé zakončenie upevnite na stenu montážne spony s odstupom 40-50cm a nasuňte na ne vhodné podlahové lišty.