Zmluvné podmienky

Vitajte na krono-original.com, hlavnej stránke Krono Original. Tieto internetové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť KRONOPLUS LIMITED, 183, ARGALI HOUSE, TRIQ IL-FORTIZZA, MOSTA, MALTA (ďalej uvádzaná len ako „my“ alebo „nám“). Váš prístup k týmto internetovým stránkam a ich využívanie podlieha nasledujúcim Zmluvným podmienkam, politike ochrany súkromia a všetkým platným zákonom. Používaním a/alebo návštevou týchto internetových stránok bez obmedzenia alebo výhrad súhlasíte s týmito Zmluvnými podmienkami a politiku ochrany súkromia. Ak s týmito Zmluvnými podmienkami a/alebo politikou ochrany súkromia bez obmedzení alebo výhrad nesúhlasíte a neprijímate ich, prosíme o okamžité opustenie tejto internetovej stránky.

Pre účely týchto Zmluvných podmienok znamená „tieto webové stránky“ všetky časti internetových stránok www.krono-original.com.

Každý subjekt a dcérska spoločnosť Kronospanu predstavuje samostatný právny subjekt. Avšak prostredníctvom týchto internetových stránok znamená výraz „Kronospan“ spoločnosť KRONOPLUS LIMITED a akúkoľvek zo spoločností Kronospan.

Registrační číslo společnosti: C 93394

Politika ochrany súkromia na internetových stránkach

Akékoľvek osobné informácie alebo materiál zaslaný akejkoľvek spoločnosti Kronospan prostredníctvom týchto internetových stránok podliehajú politike ochrany súkromia a ochrane osobných údajov spoločnosti Kronospan, stanovených podmienkami uvedenými na týchto internetových stránkach.

Presnosť, úplnosť a včasnosť informacií

Všetky informácie alebo odporúčania poskytnuté ako súčasť týchto internetových stránok sú svojou povahou považované za všeobecné a nie sú vhodné na to, aby boli používané ako základ pre rozhodovanie. Spoločnosť Kronospan neposkytuje žiadnu záruku (ani vyslovenú, ani predpokladanú), že informácie poskytnuté ako súčasť týchto internetových stránok sú správne, presné, úplné, pravdivé a aktuálne v čase ich pridania na tieto internetové stránky, a nenesie preto žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek krok, ktorý môžete podniknúť v dôsledku spoľahnutia sa na tieto informácie alebo odporúčania, ani za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá Vám vznikne v dôsledku podniknutia tohto kroku.

Prenos

S akoukoľvek neosobnou komunikáciou alebo materiálom, ktorý prenesiete na tieto internetové stránky e-mailom alebo inak vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek dát, otázok, poznámok návrhov alebo podobne, je a bude nakladané ako s nedôvernými a nesúkromnými informáciami. Čokoľvek, čo prenesiete alebo zašlete, sa stáva majetkom spoločnosti KRONOPLUS LIMITED a môže byť využité na akýkoľvek účel okrem iného reprodukcie, sprístupnenia, prenosu, zverejňovania, vysielania a odosielania. Naviac tiež môžeme voľne na akékoľvek účely akejkoľvek povahy (okrem iného vývoja, výroby, propagovania a marketingu produktov) používať akékoľvek nápady, umelecké diela, vynálezy, vývoj, návrhy alebo koncepcie, ktoré boli súčasťou akejkoľvek komunikácie zaslanej Vami na tieto internetové stránky. Akékoľvek takéto použitie sa deje bez náhrady za predložený materiál/obsah, ktorý nie je hanlivý, a využívanie spoločnosťou KRONOPLUS LIMITED nebude porušovať práva žiadnej tretej strany ani inak viesť k porušovaniu akýchkoľvek platných zákonov. Nemáme žiadny záväzok, že zaslané informácie musíme použiť.

Spoločnosť Kronospan si výslovne vyhradzuje právo na monitorovanie akýchkoľvek informácií prenášaných alebo prijímaných prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov poskytnutých na týchto internetových stránkach. Spoločnosť Kronospan môže podľa svojho vlastného rozhodnutia a bez predchádzajúceho oznámenia kedykoľvek akýkoľvek zaslaný materiál alebo príspevok revidovať, odstrániť alebo inak zablokovať.

Odkazy na ďalšie stránky

Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky. Na základe týchto odkazov sa môžu zobraziť externé stránky na celú obrazovku (pričom v tomto prípade budete musieť použiť tlačidlo späť vo Vašom prehliadači pre návrat na tieto internetové stránky) alebo v rámci tejto stránky (pričom v tomto prípade sa budete na tieto internetové stránky môcť vrátiť pomocou navigačných tlačidiel v okne). Keď sa externá internetová stránka zobrazí v rámci týchto internetových stránok, je to výhradne kvôli pre uľahčenie navigácie späť na tieto internetové stránky a neznamená to žiadnu zodpovednosť na strane spoločnosti Kronospan za dotyčnú externú internetovú stránku. Pretože nemáme žiadnu kontrolu nad žiadnymi externými internetovými stránkami, ani nepropagujeme žiadne externé stránky, na ktoré je na týchto internetových stránkach uvedený odkaz, potvrdzujete týmto, že nenesieme za obsah akýchkoľvek externých stránok žiadnu zodpovednosť. Zodpovednosť za prístup k externým stránkam spočíva výhradne na Vás. Vy sami zodpovedáte za rozhodnutie o tom, či akékoľvek služby a/alebo produkty, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom akejkoľvek z týchto stránok, sú vhodné pre Vaše účely. Spoločnosť Kronospan, jej riaditelia, zástupcovia a podobne, nie sú zodpovední za vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto stránok alebo za akýkoľvek tovar alebo služby, ktoré dodávajú, alebo za obsah ich stránok. Nestanovujú ani nepristupujú na žiadne podmienky, záruky alebo iné požiadavky alebo prehlásenia. Neprijmú žiadnu priamu, nepriamu, vyslovenú alebo predpokladanú zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek externými stránkami.

Práva duševného vlastníctva

Tieto internetové stránky obsahujú text, obrázky a ďalšie materiály chránené autorskými právami, obchodnými značkami a/alebo inými právami na duševné vlastníctvo. Všetky tieto autorské práva, obchodné značky a ďalšie práva na duševné vlastníctvo sú majetkom spoločnosti KRONOPLUS LIMITED alebo podliehajú povoleniu príslušného vlastníka.

Prístup k akýmkoľvek častiam tejto internetovej stránky a vytlačenie jednej kópie akejkoľvek alebo všetkých stránok sú povolené len pre Vašu vlastnú osobnú potrebu a nekomerčné osobné použitie.

Bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete kopírovať (bez ohľadu na to, či prostredníctvom tlač na papier, uloženie na disk, stiahnutím alebo akýmkoľvek iným spôsobom), distribuovať (vrátane distribúcie kópií), vysielať, reprodukovať, predávať, udeľovať povolenie, meniť alebo upravovať akýmkoľvek spôsobom alebo inak využívať akýkoľvek materiál obsiahnutý na týchto internetových stránkach s výnimkou toho, čo je uvedené v odstavci vyššie, odstraňovať akékoľvek oznámenia týkajúce sa akéhokoľvek autorského práva, obchodnej značky alebo duševného vlastníctva obsiahnutého v pôvodnom materiáli z akéhokoľvek materiálu skopírovaného alebo vytlačeného z tejto internetovej stránky.
Musíte zachovať a reprodukovať všetky upozornenia na autorské právo alebo upozornenie na iné vlastnícke práva, ktoré sú súčasťou tejto internetovej stránky na každej kópii, ktorú si vytvoríte.
Ak si prajete, aby odkaz na túto internetovú stránku bol uvedený na inej stránke, alebo ak chcete, aby odkaz na externú stránku bol uvedený na tejto internetovej stránke, poskytnite správcovi siete Kronospan (info@krono-original.com) informácie o

  • URL internetovej stránky (stránok), na ktorých navrhujete uvedenie odkazu na túto internetovú stránku a/alebo
  • URL internetovej stránky (stránok), na ktorej navrhujete uviesť odkaz na túto internetovú stránku

a my Vašu žiadosť zvážime. Rozhodnutie o tom, či na tieto žiadosti odpovieme alebo nie, záleží výhradne na nás.
Zverejnením informácií na chat-fórach, na výveskoch alebo skupinách pre novinky udeľujete společnosti Kronospan celosvetové, nevýhradné, slobodné a prenosné povolenie na použitie, reprodukciu a distribúciu týchto informácií.

Záruky

Túto internetovú stránku používate na svoje vlastné a výhradné riziko.

Táto internetová stránke je Vám poskytovaná na báze „tak, ako je “ a „ako je k dispozícii“. V dôsledku toho nedáváme žiadnu záruku akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či výslovnú, predpokladanú, zákonnú alebo inú (vrátane predpokladaných záruk predajnosti alebo uspokojivej kvality a vhodnosti pre určitý účel), vrátane záruk alebo prehlásení, že materiál na tejto internetovej stránke bude úplný, presný, spoľahlivý, včasný, neporušujúci práva tretích strán, že prístup na túto internetovú stránku bude neprerušovaný alebo bez chýb alebo, že nebude obsahovať žiadne vírusy, že táto internetová stránka bude bezpečná, že akékoľvek odporúčania alebo názory získané od nás prostredníctvom tejto internetovej stránky budú presné alebo spoľahlivé a zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenia alebo záruky v tomto ohľade sa v súlade s tým vyslovene zamieta.

Ak akákoľvek časť tejto internetovej strányk bude ponúkať možnosť účasti na fóre alebo čítanie z fóra, pamätajte na to, že akákoľvek komunikácia na fóre predstavuje názory jednotlivca, ktorý takúto komunikaci zverejnil, a nie je ju možné považovať za názory spoločnosti Kronospan. Spoločnost Kronospan nenesie žiadnu zodpovednosť ani ručenie za čokoľvek, zverejnené na fóre akýmkoľvek jeho užívateľom, a vy nesmiete využívat fórum na zasielanie, ukladanie alebo iné prenášanie informácií alebo obrázkov, ktoré sú hanlivé, porušujú súkromie alebo sú inak nezákonné.
Vyhradzujeme si právo na obmedzenie, pozastavenie alebo ukončenie Vášho prístupu na túto internetovú stránku alebo akúkoľvek funkciu alebo časť tejto internetovej stránky, kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Ručenie

My a/alebo akákoľvek ďalšia strana podieľajúca sa na vytváraní, výrobe alebo poskytovaní tejto internetovej stránky v našom mene, nebude mať žiadnu povinnosť alebo zodpovednosť akejkoľvek povahy za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame škody, náklady, straty alebo záväzky akejkoľvek povahy a akokoľvek vzniklé z Vášho prístupu na túto internetovú stránku, jej použitie, neschopnosť ju používať, zmeny obsahu tejto internetovej stránky, alebo vzniklé v súvislosti s akoukoľvek ďalšou internetovou stránkou, na ktorú vstúpite prostredníctvom odkazu na tejto internetovej stránke alebo v rozsahu dovolenom platných právnych predpisov alebo z akýchkoľvek opatrení, ktoré podnikneme alebo nepodnikneme v dôsledku akýchkoľvek elektronických správ, ktoré nám zašlete.

My a/nebo akákoľvek ďalšia strana podieľajúca sa na vytváraní, výrobe alebo poskytovaní tejto internetovej stránky nebude mať žiadnu zodpovednosť za udržiavanie akýchkoľvek materiálov a služieb tak, aby boli na tejto internetovej stránke k dispozícii, alebo za poskytovanie akýchkoľvek opráv, aktualizácií alebo obnovu v súvislosti s vyššie uvedeným.

Ďalej nebudeme mať žiadny záväzok ani žiadnu zodpovednosť akejkoľvek povahy za akúkoľvek vzniklú stratu spôsobenú vírusmi, ktoré sa môžu dostať do Vášho počítačového zariadenia alebo iného majetku z dôvodu Vášho využivania, prístupu k alebo stiahnutiu akéhokoľvek materiálu z tejto internetovej stránky. V prípade ak sa rozhodnete stiahnuť si akýkoľvek materiál z tejto internetovej stránky, robíte tak na vlastné riziko.

V maximálnom rozsahu dovolenom platnými právnymi predpismi sa výslovne vzdávate všetkých nárokov voči spoločnosti Kronospan Limited, jej predstaviteľom, riaditeľom, zamestnancom, dodávateľom a programátorom, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s Vašim prístupom na túto internetovú stránku.

Zakázané činnosti

Zakazuje sa vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorú spoločnosť Kronospan môže podľa svojho vlastného uváženia považovať za nevhodnú a/alebo ktorá by mohla byť považovaná za nezákonnú činnosť alebo je zakázaná akýmkoľvek zákonom vzťahujúcim sa na túto internetovú stránku, okrem iného na:

  • akýkoľvek ak, ktorý by predstavoval porušenie buď súkromia (vrátane uploadovania akýchkoľvek súkromných informácií bez súhlasu dotyčnej osoby), alebo akéhokoľvek ďalšieho zo zákonných práv jednotlivcov;
  • využívanie tejto internetovej stránky na hanobenie spoločnosti Kronospan, jej zamestnancov alebo iných osôb alebo jednania takým spôsobom, ktorý poškodzuje dobré meno spoločnosti Kronospan;
  • uploadovanie súborov, ktoré obsahujú vírusy, ktoré môžu poškodiť majetok společnosti Kronospan alebo majetek iných jednotlivcov; a
  • zverejňovanie alebo prenášanie akýchkoľvek neschválených materiálov, okrem iného materiálov, ktorý budú podľa nášho názoru vyvolávať znechutenie, poškodzovať alebo ohrozovať systémy spoločnosti Kronospan alebo tretích osôb alebo narušujúce bezpečnosť siete, alebo bude hanlivý, rasistický, obscénny, vyhrážajúci sa, pornografický alebo konať inak v rozpore so zákonom.

Aktualizovanie

Tieto Zmluvné podmienky môžeme kedykoľvek revidovať. Týmito revíziami budete viazaní, a preto by ste mali aktuálne Zmluvné podmienky pravidelne kontrolovať.

Zmeny na internetovej stránke a jej prevádzka

Formát a obsah tejto internetovej stránky môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Prevádzku tejto internetovej stánky môžeme pozastaviť, za účelom prác spojených s podporou alebo údržbou, aby bolo možné aktualizovať obsah, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
Vyhradzujeme si právo na ukončenie prístupu k tejto internetovej stránke kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Postup pri vybavovaní reklamácií

V prípade ak budete mať akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tejto internetovej stránky, obráťte sa na správcu siete Kronospan (info@krono-original.com). Všetky reklamácie vzniklé z alebo v súvislosti s jej používaním alebo prístupom na túto internetovú stránku alebo k akémukoľvek jej obsahu je potrebné predložiť spoločnosti Kronospan do 6 mesiacov od dátumu vzniku reklamovanej udalosti.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Zmluvné podmienky sú upravené a budú interpretované v súlade s hmotným cyperským právom bez ohľadu na jeho stret zákonných princípov a pravidiel. Výhradným miestom jurisdikcie v prípade akéhokoľvek sporu vzniklého z alebo v súvislosti s touto internetovou stránkou bude zákonné sídlo spoločnosti KRONOPLUS LIMITED na Malta.

Copyright © KRONOPLUS LIMITED
Mosta, Malta, 30. September 2019