Krono Original® bảo hành và giải thích dịch vụ

Các qui định bảo hành Laminate của Krono Original®

Krono Original® bảo hành: Khả năng kháng trở chống mài mòn, ánh sáng thực, nhạy cảm. Bạn hãy tìm hiểu thông tin chi tiết về các qui định bảo hành của Krono Original®.

Tải thẻ bảo hành dưới dạng file PDF

Giải thích dịch vụ

Tải giải thích dịch vụ dưới dạng file PDF